Kolonia lato 2017 Nowoczesna Rybka związana z historią regionu turnus II Termin: 02.07.2017 - 09.07.2017

Ilość miejsc: 20

Kolonia Star-Dadaj 2017 (koszt kolonii 1300 zł)
Pobierz umowę i kartę kwalifikacyjną

Tytuł wypoczynku „Nowoczesna Rybka związana z historią regionu”

 

Rodzaj: Kolonia Letnia pływacko-gimnastyczna.

Turnus II - 02-07-2017 do 09-07-2017

Charakterystyka uczestników:

Uczestnikami kolonii są dzieci w wieku 7-15 lat z różnych przedszkoli, szkół i gimnazjów Olsztyna i okolic. Dzieci przebywające w Szkole Nauki Pływania RYBKA oraz w Centrum Sprawności Fizycznej „Gimsport” Beata Lewalska. Grupa kolonijna liczy 22 osoby, rozlokowana będzie w domkach letniskowych z łazienkami. Grupą opiekować się będą instruktorzy poszczególnych zajęć zorganizowanych w trakcie koloni. Instruktorzy posiadają odpowiednie i ważne uprawnienia do wykonywania zaplanowanych zajęć.

 

Bazą noclegową będzie ośrodek Star-Dadaj. Hotel Star-Dadaj położony jest na półwyspie jeziora Dadaj, 35 km od Olsztyna w kierunku Mrągowa, wśród malowniczych lasów. W ośrodku również znajduje się basen. W tym obiekcie będą się odbywały codzienne zajęcia pływackie.

Baza noclegowa to budynek hotelowy ośrodka.

Wyżywienie będzie podawane przez ośrodkową kuchnię. Wyżywienie będzie skompensowane i przystosowane dietą do dzieci w wieku 7-15 lat zgodnie z wymogami postawionymi przez usługodawcę. W skład wyżywienia będą wchodziły 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

Dojazd z Olsztyna: jedziemy w kierunku Mrągowa. Na wysokości zjazdu do Kromerowa skręcamy w lewo. W Kromerowie na końcu miejscowości skręcamy w prawo na Star-Dadaj.

Zajęcia w ramach wypoczynku:

Dzieci przemienią się w sportowców  w rozmiarze mini. Dzieci raz dziennie będą ćwiczyć na sali gimnastycznej, basenie, na jeziorze zajęcia z windsurfingu, tańca oraz niespodzianki(zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt osobisty z organizatorem wypoczynku w celu wyjaśnienia niespodzianki). Zajęcia maja na celu korekcję wad postawy oraz rozwój sprawności fizycznej. Dzieci wyjeżdżając z koloni będą miały pozytywne doświadczenia sportowe z dużym naciskiem na korekcję umiejętności pływackich oraz sprawności gimnastycznej.

Założenia wychowawcze.

Dzieci uczestniczące w koloni Star-Dadaj 2017 mają poprawić technikę pływacką, nabyć umiejętności gimnastyczne, nabyć umiejętności windsurfingowe. Kształtowanie umiejętności współpracy w zorganizowanej grupie pracując nad wyznaczonymi zadaniami.

Zamierzenia wychowawcze.

Integracja dzieci z zespołem oraz z wychowawcami. Współzawodnictwo poprzez rywalizację z pozostałymi dziećmi w grupie oraz nad poprawienie własnego wyniku czasowego na określonym dystansie pływackim.
Komunikacja z ludźmi, pokazanie oraz nauka dzieci języka migowego oraz pokazanie dzieciom, że wśród nas są osoby potrzebujące pomocy.

Założenia programowe.

Zaznajomienie kolonistów z poprawną techniką pływacką oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa nad wodą.
Zapoznanie z przyrodą w obrębie kolonii. Przeprowadzenie zajęć plastycznych, gimnastycznych, tanecznych oraz windsurfingowych.

Na obozie będziemy.

Bawić się i wypoczywać w sposób czynny, sportowy, bezpieczny i ciekawy.

Prowadzić klasyfikację pomiędzy:

 • Najszybciej zasypiający pokój
 • Najczystszy pokój
 • Najszybszy chłopak i najszybsza dziewczynka na dystansie 25 m
 • Najszybszy indywidualny czas na dystansie 25 m
 • Najlepiej posegregowane odpady
 • Osoba najbardziej pomocna i najgrzeczniejsz

Turniej najlepszego pływaka (najszybsze założenie czepka, najszybsze wyjście z basenu).
Turniej wiedzy o smaku (próbowanie różnych potraw i ich składników).
Najlepsze wspomnienie z dnia.
Najlepsza praca na gazetkę dnia.
Dyskoteka.
Ognisko.

Warto zabrać:

Piankę oraz buty(chroniące ciało przed wiatrem i kamieniami w czasie zajęć windsurfingu), dwa ręczniki (basen, jezioro), strój sportowy na zajęcia gimnastyczne, dwa stroje kąpielowe(basen, jezioro), okularki, klapki, kalosze, ubranie przeciwdeszczowe, czapeczka z daszkiem.

 

 • ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Warunkiem wpisania na listę uczestników obozujest podpisanie przez klienta, którym jest rodzic lub prawny opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia ZGŁOSZENIA-UMOWY i wniesienia opłaty gwarancyjnej w wysokości 400.00 do dnia 01.05.2017 roku PLN.
 2. Za moment wpłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy, udokumentowany dostarczeniem organizatorowi dowodu wpłaty .

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłynięcia opłaty gwarancyjnej. W przypadku wyczerpania miejsc organizator zwraca wpłacona zaliczkę.

 1. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres biura wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej uczestnika kolonii najpóźniej do 01.05.2016 roku.
 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów obozu najdalej do 01.06.2016 roku.
 3. Datą zawarcia umowy jest data obustronnego podpisania przez uczestnika i usługodawcę zgłoszenia-umowy.

 

 • REZYGNACJA Z IMPREZY

1. W przypadku rezygnacji z obozu w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą jego rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 400 zł. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem lub w czasie trwania obozu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty(możliwa jest zmiana osoby uczestniczącej bez dodatkowych kosztów). Szczególne przypadki losowe powodujące rezygnację w terminie krótszym niż 14 dni będą rozpatrywane indywidualnie.

 

 

 • ODWOŁANIE IMPREZY I ZMIANY PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych) uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionej opłaty.

 

 • Świadczenia w cenie obozu:

1.Zakwaterowanie w budynkach podanych w ofercie

2.Zapewniamy:

- Pełne wyżywienie zgodnie z ofertą

- Realizację programu przedstawionego w ofercie

- Fachową i rzetelną opiekę ze strony instruktorów, trenerów i wychowawców

- Ubezpieczenie NNW i opiekę medyczną

3.Organizator nie odpowiada za utratę mienia uczestników na skutek zguby, zniszczenia lub kradzieży.

4.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obozu.

6.Uczestnikom nie przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania obozu.

 

 • REGULAMIN OBOZU

 

1.Uczestnik obozu jest zobowiązany do;

 • wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna
 • przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
 • przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w budynkuoraz na terenie całego ośrodka
 • przestrzegania godziny ciszy nocnej - po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody instruktora.

2.Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione.

3. Uczestnicy obozu mają zakaz przywożenia na obóz wszelakiej elektroniki oraz żywności.

4. Za nieprzestrzeganie 1 lub 2 punktu regulaminu uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. W szczególnych przypadkach decyzją kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie usunięty z obozu. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48 godz. do zabrania uczestnika na koszt własny.

5.Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie (odpowiedzialność finansowa).

 

 

Kodeks kolonisty

 

Bądź życzliwy i koleżeński, jeśli jesteś starszy od kolegi lub koleżanki to pomóż, jeśli nie możesz powiadom Wychowawcę.

Obserwuj wszystko, co ciekawe, ucz się tego, czego nie umiesz.

Bądź zawsze gotów na nową wiedzę i atrakcję.

W czasie posiłku dbaj o czystość swoją i pozostałych uczestników kolonii.

Bądź dzielnym kolonistą.

Baw się tam gdzie jest fajnie, w miejscu do tego przeznaczonym.

 

Ramowy plan dnia.

07:45 – 07:55 przywitanie dnia

07:55 – 08:00 przejście na posiłek

08:00 – 08:30 sportowy posiłek

08:30 – 08:40 przejście do domków

08:40 – 09:00 sprzątanie domków i przygotowanie do wyjścia na zajęcia zorganizowane

09:00 – 11:00 zajęcia w podgrupach: grupy I, II, II, IV

11:00 – 15:00 zmiana grup oraz zajęcia w podgrupach: grupy I, II, II, IV

15:00 – 15:30 obiad

15:30 – 17:30 zajęcia w podgrupach: grupy I, II, II, IV

17:30 – 19:30 zmiana grup oraz zajęcia w podgrupach: grupy I, II, II, IV

19:30 – 20:00 kolacja

20:00 –20:30 przejście do domków i zajęcia plastyczne

20:30 – 7:45 cisza nocna i sen

 

Cele kolonii

Doskonalenie technik pływackich dzieci stylami: kraul, grzbietowy oraz klasyczny.

Kształtowanie zasad poszanowania środowiska.

Degustacja i poznawanie smaków i nazw potraw.

Poprawa sprawności i kondycji fizycznej.

 

Regulamin kolonii Star-Dadaj 2017

I. Uczestnik kolonii ma prawo:

a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych, a poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w opracowywaniu programu

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

c. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

II. Uczestnik kolonii zobowiązany jest:

a. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców.

b. zabrać ze sobą – ważną legitymację szkolną (jeśli posiada)

c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, rodzica lub lekarza

d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

e. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

f. mieć szacunek do kolegów , wychowawców i innych osób

g. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ćwiczeń gimnastycznych

h. informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu

i. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na imprezie

III. PW RYBKA Leszek Ołdakowski nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

IV. Na kolonii ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe(w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, discmany i gry elektroniczne) prosimy o pozostawienie w domach. Pieniądze  na kolonii nie będą dzieciom potrzebne ponieważ w ramach kolonii nie jest zakładane wyjście do sklepu.

V. Na kolonii Star-Dadaj 2017 obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających.

VI. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

VII. W przypadku poważnego naruszenia reguł kolonii uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny  rodziców/opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika PW RYBKA Leszek Ołdakowski  zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).

VIII. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z PW RYBKA Leszek Ołdakowski.

Zapraszamy

Zapisz się!

Opinie

Dodaj opinię