Regulaminy i dokumenty obozowe

 

Umowa i karta kwalifikacyjna

 

Regulamin obozu.

I. Uczestnik obozu ma prawo:

a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych, a poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w opracowywaniu programu

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

c. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

II. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

a. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców.

b. zabrać ze sobą – ważną legitymację szkolną (jeśli posiada)

c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, rodzica lub lekarza

d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

e. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

f. mieć szacunek do kolegów , wychowawców i innych osób

g. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ćwiczeń gimnastycznych

h. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu

i. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na imprezie

III. PW RYBKA Leszek Ołdakowski nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

IV. Na kolonii ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe(w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, discmany i gry elektroniczne) prosimy o pozostawienie w domach. Pieniądze  na kolonii nie będą dzieciom potrzebne ponieważ w ramach kolonii nie jest zakładane wyjście do sklepu.

V. Na obozu obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających.

VI. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

VII. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny  rodziców/opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika PW RYBKA Leszek Ołdakowski  zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).

VIII. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z PW RYBKA Leszek Ołdakowski.

 

Kodeks obozowicza

Bądź życzliwy i koleżeński Jeśli jesteś starszy od kolegi lub koleżanki to pomóż jeśli nie możesz powiadom Wychowawcę.

Obserwuj wszystko co ciekawe, ucz się tego czego nie umiesz.

Bądź zawsze gotów na nową wiedzę i atrakcję.

W czasie posiłku dbaj o czystość swoją i pozostałych uczestników obozu.

Bądź dzielnym obozowiczem.

Baw się tam gdzie jest fajnie, w miejscu do tego przeznaczonym.

 

Cele obozu

Doprowadzenie do jak najlepszego pływania dzieci stylami: kraul, grzbietowy oraz klasyczny.

Doprowadzenie do poszanowania środowiska.

Wypróbowanie oraz nazywanie produktów żywnościowych.

Wzrost sprawności i kondycji fizycznej.