Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora na stronie i w aplikacji rybka.olsztyn.pl, przekazanych dobrowolnie przez użytkowników w związku z korzystaniem z usług Szkoły Nauki Pływania „Rybka”.
2. Dane osobowe w aplikacji przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane „RODO”.
3. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych, które traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Przechowywane są na zabezpieczonych serwerach a dostęp do nich mają tylko uprawieni pracownicy.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony i aplikacji Szkoły Nauki Pływania „Rybka”  jest PW Rybka Leszek Ołdakowski, 10-693 Olsztyn, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7/23.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane aby w pełni umożliwić korzystanie ze strony i aplikacji Szkoły Nauki Pływania „Rybka”, w szczególności w celach:
1) rejestracji i prowadzenia konta Klienta;
2) realizacji i wykonania umowy;
3) realizacji transakcji;
4) rozpatrywania reklamacji, wniosków i skarg oraz odpowiedzi na pytania;
5) rozwiązywania problemów technicznych;
2. W przypadku gdy Klient wyrazi zgodę, dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji handlowej (newsletter), przesyłanej przez Administratora na wskazany przez Klienta adres email. Informacja handlowa dotyczy wyłącznie oferty strony i aplikacji Szkoły Nauki Pływania „Rybka”.
ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko;
2) adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu kontaktowego;
5) numer identyfikacji podatkowej NIP;
6) nazwa firmy i adres jej prowadzenia;
Podanie danych jest dobrowolne jednak może być niezbędne w przypadku zawarcia i wykonania usługi  lub umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej i innych umów z Administratorem.
Dane osobowe Klienta będą przechowywane :
1. przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem ;
2. przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług  wykonywanych dla Klienta, w tym dochodzenia roszczeń;
3. do czasu odwołania przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie;
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto użytkownik strony i aplikacji Szkoły Nauki Pływania „Rybka” ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów 
o ochronie danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO). Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe użytkownika strony i aplikacji Szkoły Nauki Pływania „Rybka” mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne;
2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne;
3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych;
Ponad to Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
W razie pytań prosimy o kontakt  –