Regulaminy i dokumenty obozowe

Uwmowa w ramach nauki pływania

 

Formularz zgłoszenia danych osobowych uczestnika

Imię i nazwisko uczestnika zajęć............................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

Data urodzenia uczestnika zajęć ...........................................................................................................

E-mai…………………………………………………………….Telefon......................................................

Imiona rodziców…………………………………………………   Grupa(dzień, godzina).......................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu: Uczestnictwa w konkursie, Uczestnictwa w promocji, Przekazania innym podmiotom z grupy kapitałowej

Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

REGULAMIN

Wszystkich uczestniczących(uczestnicy zajęć, opiekunowie i inne osoby korzystające ze wstępu na basen) w zajęciach prowadzonych w Szkole obowiązuje regulamin obowiązujący na terenie pływalni, w której prowadzone są zajęcia.

 

Czas przed zajęciami.

Uczestnicy są zobowiązani przybyć na zajęcia na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu przygotowania się(przebranie się, opłukanie, ubranie klapek kąpielowych). Wejście do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia w obuwiu zewnętrznym niedozwolone(dotyczy również ochraniaczy na obuwie). Wejście do pomieszczenia tylko i wyłącznie za pozwoleniem Instruktora prowadzącego zajęcia.

 

Wymogi bezpieczeństwa

Korzystanie z urządzeń do innych celów niż są przeznaczone jest zabronione.

Na zajęciach jest zabronione:

  • Skoki do wody bez pozwolenia Instruktora
  • Biegania po śliskich i mokrych powierzchniach
  • Wchodzenia i wychodzenia z wody bez wiedzy Instruktora

 

Zajęcia

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez szkołę jest wcześniejsze zapisanie się do określonej grupy i na określoną godzinę. Czas trwania zajęć 30 minut. Zajęcia zaczynają się i kończą zbiórką całej grupy przy basenie. Pozostałe czynności wykonujemy po lub przed zajęciami. Zajęcia indywidualne odbywają się na odrębnych zasadach.

 

Semestr

Zajęcia w Szkole trwają cały rok szkolny i dzielą się na dwa semestry. Początkiem pierwszego semestru jest pierwszy weekend miesiąca września a końcem ostatni weekend miesiąca stycznia. Początkiem drugiego semestru jest pierwszy weekend lutego a końcem ostatni dzień miesiąca czerwca. W czasie świąt i dni ustawowo wolnych, „długich weekendów” zajęcia nie są organizowane.  Dodatkowe imprezy organizowane przez szkołę nie wchodzą w skład opłat za zajęcia w ramach semestru pływackiego.

 

Grupa

W grupie może uczestniczyć maksymalnie 10 osób(wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą osoby odrabiające nieobecności w takim przypadku ilość osób w grupie nie może przekroczyć 12 osób). Podział w grupach jest wg klasyfikacji umiejętności osoby biorącej udział w zajęciach. Grupy pozostają w niezmienionym składzie przez cały okres semestru. Istnieje możliwość przemieszania grup
w przypadku dużej różnicy pomiędzy uczestnikami w grupie. Pod warunkiem, iż grupa opuszczana oraz grupa, do której uczestnik się przenosi będzie posiadała 10 osób. Wszelkie zmiany w składzie grup muszą zostać zgłoszone do biura Szkoły oraz Instruktora prowadzącego zajęcia.

 

 

 

Zajęcia

W trakcie trwania zajęć, rodzice są proszeni o nie wchodzenie do pomieszczenia basenowego, jeśli zachodzi konieczność przebywania rodziców(opiekunów) na zajęciach-obowiązuje obuwie basenowe(zakaz wchodzenia w ochraniaczach na obuwie do pomieszczenia basenowego). Osoby postronne(nie opiekunowie) są proszeni o nie przebywania w pomieszczeniu basenu – wyjątek stanowią zawody, pokazy i imprezy okolicznościowe, które są ogłaszane na stronie internetowej szkoły www.rybka.olsztyn.pl

 

Umowa i warunki płatności.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Nauki Pływania „RYBKA” jest podpisanie niniejszej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Szkołą Nauki Pływania „RYBKA” a opiekunem dziecka. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty za wstęp na basen zgodnym z cennikiem Szkoły w danym semestrze najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w semestrze, obliczając kwotę opłaty wg wzoru ilość wstępów na basen w semestrze razy opłata za wstęp. Uczestnik zajęć lub jego opiekun zobowiązują się do wpłacenia kwoty za wstęp. Płatność musi być dokonana na konto bankowe (dostępne na stronie internetowej Szkoły www.rybka.olsztyn.pl) tytułem "Wstęp na basen imię i nazwisko dziecka oraz godzina i dzień  uczęszczania" lub w kasie Szkoły. W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ustalić indywidualny harmonogram opłat za zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniem z biurem Szkoły. W wypadku opłaty ratalnej uczestnik zobowiązuje się opłacić wszystkie wejścia na basen wyszczególnione w harmonogramie w ratach, przy czym każda rata będzie wpłacona przy czym ostatnia rata będzie wpłacona najpóźniej na koniec listopada w semestrze zimowym oraz do końca maja w semestrze letnim.

Ilość wejść w danym semestrze jest przedstawiona przez Szkołę najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym semestrze i nie może ulec zmianie. Szkoła zapewnia uczestnikowi miejsce w następnym semestrze pod warunkiem zgłoszenia się na 30 dni przed rozpoczęciem następnego semestru. Rezygnacja od niniejszej umowy musi być w formie pisanej i dostarczona do biura Szkoły.

Pierwszy miesiąc w szkole jest okresem próbnym, po którym można zrezygnować uczęszczania do szkoły po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie na 7 dni przed ostatnimi zajęciami.

Kadra Instruktorska:

Szkoła zapewnia, co najmniej jednego uprawnionego Instruktora do prowadzenia zajęć, każdy uczestnik oraz jego opiekun ma prawo do weryfikacji uprawnień Instruktora, w przypadku wątpliwości opiekun jest proszony o kontakt z biurem szkoły. W przypadku, kiedy Instruktor nie może być obecny na zajęciach Szkoła musi zapewnić zastępstwo na zajęciach Instruktora (z odpowiednimi kwalifikacjami).

Zaległości

W każdym semestrze można odrobić dowolną ilość nieobecności biorąc udział z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania. Osoba odrabiająca po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Szkoły i wolnego miejsca w czasie zajęć(grupa max 12 osób). W przypadku zapisania się na zajęcia w trakcie trwania zajęć do grupy, która rozpoczęła zajęcia wcześniej zaległości należy odrobić w ustaleniu z biurem szkoły.

Szkoła Nauki Pływania „RYBKA” nie zwraca opłaty za zajęcia.

 

Dane osobowe powierzone firmie PW RYBKA Leszek Ołdakowski

Dostarczenie danych uczestnika

 

Opłaty wstępu w semestrze
.2018./.2018... zimowym/letnim

Ilość wstępów  w semestrze:

opłata za wstęp:             zł

Wstęp jednorazowy grup. 25,00 zł

Upust:

Wstęp jednorazowy indyw. 50,00 zł

Do zapłaty:

 

W przypadku kontynuacji uczęszczania od miesiąca drugiego deklaruję opłatę w formie ratalnej lub jednorazowej. W razie braku opłaty wyrażam zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży zobowiązującego mnie do zapłaty pozostałej kwoty w terminie 14 dni od wystawienia i doręczenia drogą elektroniczną na podany wyżej adres.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa i karta kwalifikacyjna

 

Regulamin obozu.

I. Uczestnik obozu ma prawo:

a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych, a poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w opracowywaniu programu

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

c. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców

II. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

a. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców.

b. zabrać ze sobą – ważną legitymację szkolną (jeśli posiada)

c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, rodzica lub lekarza

d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

e. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

f. mieć szacunek do kolegów , wychowawców i innych osób

g. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ćwiczeń gimnastycznych

h. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu

i. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na imprezie

III. PW RYBKA Leszek Ołdakowski nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

IV. Na kolonii ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe(w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, discmany i gry elektroniczne) prosimy o pozostawienie w domach. Pieniądze  na kolonii nie będą dzieciom potrzebne ponieważ w ramach kolonii nie jest zakładane wyjście do sklepu.

V. Na obozu obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających.

VI. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy

VII. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny  rodziców/opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika PW RYBKA Leszek Ołdakowski  zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).

VIII. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z PW RYBKA Leszek Ołdakowski.

 

Kodeks obozowicza

Bądź życzliwy i koleżeński Jeśli jesteś starszy od kolegi lub koleżanki to pomóż jeśli nie możesz powiadom Wychowawcę.

Obserwuj wszystko co ciekawe, ucz się tego czego nie umiesz.

Bądź zawsze gotów na nową wiedzę i atrakcję.

W czasie posiłku dbaj o czystość swoją i pozostałych uczestników obozu.

Bądź dzielnym obozowiczem.

Baw się tam gdzie jest fajnie, w miejscu do tego przeznaczonym.

 

Cele obozu

Doprowadzenie do jak najlepszego pływania dzieci stylami: kraul, grzbietowy oraz klasyczny.

Doprowadzenie do poszanowania środowiska.

Wypróbowanie oraz nazywanie produktów żywnościowych.

Wzrost sprawności i kondycji fizycznej.