Nauka pływania

Zasady i czynności na basenie.

1. Pierwszym naszym krokiem jest pozostawienie odzieży zewnętrznej w szatni zewnętrznej – ta zasada jest dla uczestników jak i dla opiekunów.
2. Na podstawie Karnetu wypisanego przez Szkołę Nauki Pływania RYBKA odbieramy kluczyk w kasie pływalni:
 dla dziecka kluczyk (60 min/zajęcia 30 minut oraz 90min/zajęcia 60 minut)
 opiekun uczestnika otrzymuje kluczyk 15 min bez względu na ilość dzieci uczestniczących w zajęciach, który należy zwrócić wychodząc. Pozostawienie kluczyka przy sobie skutkuje opłatą za czas naliczony w czasie przetrzymania kluczyka.
3. Na pływalnie wchodzimy nie wcześniej niż 10 przed rozpoczęciem zajęć.
 Opiekunowie odprowadzają dzieci do instruktorów przy swoim torze/basenie.
 Opiekunowie nie pozostają przy dzieciach na czas zajęć (wyjątki ustalane wraz z instruktorami grup Opiekun przebywający w czasie zajęć zobowiązany jest do ubioru sportowego).
 Prosimy dzieci o nie wchodzenie na nieckę basenową bez opieki instruktora.
 Spóźnione dziecko prosimy przyprowadzić do instruktora prowadzącego zajęcia. Dziecko samodzielnie nie wchodzi do wody.
4. Po zakończeniu zajęć dzieci odbierają opiekunowie.
 Opiekun ma prawo na ponowne pobranie kluczyka na czas 15 min.
5. Kluczyki zwracamy w kasie pływalni.
6. Osoby chcące odrobić zajęcia zobowiązane są do wcześniejszego poinformowania szkoły o takiej chęci maksymalnie do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć szkoły na basenie tego dnia.
7. Rezerwacja miejsca równa się jego wykorzystaniu.
8. Na wykorzystanie zaległych zajęć uczestnik ma 4 tygodnie od zaistniałej nieobecności. Po tym terminie nieobecność uważa się za odrobioną.

 

Zapisy na zajęcia http://rybka.olsztyn.pl/grafik-zajec

 

REGULAMIN

Wszystkich uczestniczących(uczestnicy zajęć, opiekunowie i inne osoby korzystające ze wstępu na basen) w zajęciach prowadzonych w Szkole obowiązuje regulamin obowiązujący na terenie pływalni, w której prowadzone są zajęcia.

 

Czas przed zajęciami.

Uczestnicy są zobowiązani przybyć na zajęcia na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu przygotowania się(przebranie się, opłukanie, ubranie klapek kąpielowych). Wejście do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia w obuwiu zewnętrznym niedozwolone(dotyczy również ochraniaczy na obuwie). Wejście do pomieszczenia tylko i wyłącznie za pozwoleniem Instruktora prowadzącego zajęcia.

 

Wymogi bezpieczeństwa

Korzystanie z urządzeń do innych celów niż są przeznaczone jest zabronione.

Na zajęciach jest zabronione:

  • Skoki do wody bez pozwolenia Instruktora
  • Biegania po śliskich i mokrych powierzchniach
  • Wchodzenia i wychodzenia z wody bez wiedzy Instruktora

 

Zajęcia

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez szkołę jest wcześniejsze zapisanie się do określonej grupy i na określoną godzinę. Czas trwania zajęć 30 lub 60 minut. Zajęcia zaczynają się i kończą zbiórką całej grupy przy basenie. Pozostałe czynności wykonujemy po lub przed zajęciami. Zajęcia indywidualne odbywają się na odrębnych zasadach.

 

Semestr

Zajęcia w Szkole trwają cały rok szkolny i dzielą się na dwa semestry. Początkiem pierwszego semestru jest drugi weekend miesiąca września a końcem ostatni tydzień danego semestru szkolnego. Początkiem drugiego semestru jest pierwszy tydzień semestru zimowego szkolnego a końcem ostatni dzień semestru szkolnego letniego. W czasie świąt i dni ustawowo wolnych, „długich weekendów” zajęcia nie są organizowane.  Dodatkowe imprezy organizowane przez szkołę nie wchodzą w skład opłat za zajęcia w ramach semestru pływackiego.

 

Grupa

W grupie może uczestniczyć maksymalnie 10 osób(wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą osoby odrabiające nieobecności w takim przypadku ilość osób w grupie nie może przekroczyć 12 osób). Podział w grupach jest wg klasyfikacji umiejętności osoby biorącej udział w zajęciach. Grupy pozostają w niezmienionym składzie przez cały okres semestru. Istnieje możliwość przemieszania grup
w przypadku dużej różnicy pomiędzy uczestnikami w grupie. Pod warunkiem, iż grupa opuszczana oraz grupa, do której uczestnik się przenosi będzie posiadała 10 osób. Wszelkie zmiany w składzie grup muszą zostać zgłoszone do biura Szkoły oraz Instruktora prowadzącego zajęcia. Po zajęciach można pozostać na płycie basenowej ale wiąże się to z dodatkową opłatą za pobyt poza czas wcześniej opłacony.

 

 

 

Zajęcia

W trakcie trwania zajęć, rodzice są proszeni o nie wchodzenie do pomieszczenia basenowego, jeśli zachodzi konieczność przebywania rodziców(opiekunów) na zajęciach-obowiązuje obuwie basenowe(zakaz wchodzenia w ochraniaczach na obuwie do pomieszczenia basenowego). Osoby postronne(nie opiekunowie) są proszeni o nie przebywania w pomieszczeniu basenu – wyjątek stanowią zawody, pokazy i imprezy okolicznościowe, które są ogłaszane na stronie internetowej szkoły www.rybka.olsztyn.pl

 

Umowa i warunki płatności.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Nauki Pływania „RYBKA” jest podpisanie niniejszej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Szkołą Nauki Pływania „RYBKA” a opiekunem dziecka. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty za „wstęp na basen” zgodnym z cennikiem Szkoły w danym semestrze najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w semestrze, obliczając kwotę opłaty wg wzoru ilość wstępów na basen w semestrze razy opłata za wstęp. Uczestnik zajęć lub jego opiekun zobowiązują się do wpłacenia kwoty za wstęp. Płatność musi być dokonana na konto bankowe (dostępne na stronie internetowej Szkoły www.rybka.olsztyn.pl) tytułem "Wstęp na basen imię i nazwisko dziecka oraz godzina i dzień  uczęszczania" lub w kasie Szkoły. W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ustalić indywidualny harmonogram opłat za zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniem z biurem Szkoły. W wypadku opłaty ratalnej uczestnik zobowiązuje się opłacić wszystkie wejścia na basen wyszczególnione w harmonogramie w ratach, przy czym każda rata będzie wpłacona przy czym ostatnia rata będzie wpłacona najpóźniej na koniec listopada w semestrze zimowym oraz do końca maja w semestrze letnim.

Ilość wejść w danym semestrze jest przedstawiona przez Szkołę najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym semestrze i nie może ulec zmianie. Szkoła zapewnia uczestnikowi miejsce w następnym semestrze pod warunkiem zgłoszenia się na 30 dni przed rozpoczęciem następnego semestru. Rezygnacja od niniejszej umowy musi być w formie pisanej i dostarczona do biura Szkoły.

Pierwszy miesiąc w szkole jest okresem próbnym, po którym można zrezygnować uczęszczania do szkoły po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie na 7 dni przed ostatnimi zajęciami.

Kadra Instruktorska:

Szkoła zapewnia, co najmniej jednego uprawnionego Instruktora do prowadzenia zajęć, każdy uczestnik oraz jego opiekun ma prawo do weryfikacji uprawnień Instruktora, w przypadku wątpliwości opiekun jest proszony o kontakt z biurem szkoły. W przypadku, kiedy Instruktor nie może być obecny na zajęciach Szkoła musi zapewnić zastępstwo na zajęciach Instruktora (z odpowiednimi kwalifikacjami).

Zaległości

W każdym semestrze można odrobić dowolną ilość nieobecności biorąc udział z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania. Osoba odrabiająca po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Szkoły i wolnego miejsca w czasie zajęć(grupa max 12 osób). W przypadku zapisania się na zajęcia w trakcie trwania zajęć do grupy, która rozpoczęła zajęcia wcześniej zaległości należy odrobić w ustaleniu z biurem szkoły.

Szkoła Nauki Pływania „RYBKA” nie zwraca opłaty za zajęcia.

 

Dane osobowe powierzone firmie PW RYBKA Leszek Ołdakowski

Dostarczenie danych uczestnika

 

 

 

 

Opłaty wstępu w semestrze
.2019./.2020... zimowym

Ilość w semestrze:

opłata za wstęp:             zł

Wartość opłaty

Wstęp grup. 30 min. / 60 min.

17

25 zł / 40 zł

425zł/680zł

Upust rodzinny:

 

Do zapłaty:

 

 

W przypadku kontynuacji uczęszczania od miesiąca drugiego deklaruję opłatę w formie ratalnej lub jednorazowej. W razie braku opłaty wyrażam zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży zobowiązującego mnie do zapłaty pozostałej kwoty w terminie 14 dni od wystawienia i doręczenia drogą elektroniczną na podany wyżej adres.