zapisy-na-zajecia

Nauka pływania

Zasady i czynności na basenie.

1. Pierwszym naszym krokiem jest pozostawienie odzieży zewnętrznej w szatni zewnętrznej – ta zasada jest dla uczestników jak i dla opiekunów.
2. Na podstawie Karnetu wypisanego przez Szkołę Nauki Pływania RYBKA odbieramy kluczyk w kasie pływalni:
 dla dziecka kluczyk (60 min/zajęcia 30 minut oraz 90min/zajęcia 60 minut)
 opiekun uczestnika otrzymuje kluczyk 15 min bez względu na ilość dzieci uczestniczących w zajęciach, który należy zwrócić wychodząc. Pozostawienie kluczyka przy sobie skutkuje opłatą za czas naliczony w czasie przetrzymania kluczyka.
3. Na pływalnie wchodzimy nie wcześniej niż 10 przed rozpoczęciem zajęć.
 Opiekunowie odprowadzają dzieci do instruktorów przy swoim torze/basenie.
 Opiekunowie nie pozostają przy dzieciach na czas zajęć (wyjątki ustalane wraz z instruktorami grup Opiekun przebywający w czasie zajęć zobowiązany jest do ubioru sportowego).
 Prosimy dzieci o nie wchodzenie na nieckę basenową bez opieki instruktora.
 Spóźnione dziecko prosimy przyprowadzić do instruktora prowadzącego zajęcia. Dziecko samodzielnie nie wchodzi do wody.
4. Po zakończeniu zajęć dzieci odbierają opiekunowie.
 Opiekun ma prawo na ponowne pobranie kluczyka na czas 15 min.
5. Kluczyki zwracamy w kasie pływalni.
6. Osoby chcące odrobić zajęcia zobowiązane są do wcześniejszego poinformowania szkoły o takiej chęci maksymalnie do 2 godzin przed rozpoczęciem zajęć szkoły na basenie tego dnia. Po przybyciu na basen prosimy w kasie pływalni prosimy przypomnieć pracownikom kasy o odrabianiu zajęć.
7. Rezerwacja miejsca równa się jego wykorzystaniu.
8. Na wykorzystanie zaległych zajęć uczestnik ma 4 tygodnie od zaistniałej nieobecności. Po tym terminie nieobecność uważa się za odrobioną.

 

Pierwszy miesiąc opłacamy "z góry" są to 4 zajęcia (trakowane jako próbę zajęć). W przypadku kontynuacji uczęszczania od miesiąca następnego deklaruję opłatę w formie ratalnej lub jednorazowej całej pozostałej uzgodnionej kwoty za zajęcia. Rezygnacja z zajęć w czasie trwania semestru nie zwalnia opłaty za pozostałą część semestru. W razie braku opłaty wyrażam zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży zobowiązującego mnie do zapłaty pozostałej kwoty w terminie 14 dni od wystawienia i doręczenia drogą elektroniczną na podany w czasie zapisu adres email.

 

Zapisy na zajęcia http://rybka.olsztyn.pl/grafik-zajec

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.). Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych PW Rybka Leszek Ołdakowski z siedzibą w Olsztynie, w celu: Uczestnictwa w konkursie, Uczestnictwa w promocji, Przekazania innym podmiotom z grupy kapitałowej

Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.          
 

REGULAMIN

Wszystkich uczestniczących(uczestnicy zajęć, opiekunowie i inne osoby korzystające ze wstępu na basen) w zajęciach prowadzonych w Szkole obowiązuje regulamin obowiązujący na terenie pływalni, w której prowadzone są zajęcia.

 

Czas przed zajęciami.

Uczestnicy są zobowiązani przybyć na zajęcia na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w celu przygotowania się(przebranie się, opłukanie, ubranie klapek kąpielowych). Wejście do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia w obuwiu zewnętrznym niedozwolone(dotyczy również ochraniaczy na obuwie). Wejście do pomieszczenia tylko i wyłącznie za pozwoleniem Instruktora prowadzącego zajęcia.

 

Wymogi bezpieczeństwa

Korzystanie z urządzeń do innych celów niż są przeznaczone jest zabronione.

Na zajęciach jest zabronione:

  • Skoki do wody bez pozwolenia Instruktora
  • Biegania po śliskich i mokrych powierzchniach
  • Wchodzenia i wychodzenia z wody bez wiedzy Instruktora

 

Zajęcia

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez szkołę jest wcześniejsze zapisanie się do określonej grupy i na określoną godzinę. Czas trwania zajęć 30 minut. Zajęcia zaczynają się i kończą zbiórką całej grupy przy basenie. Pozostałe czynności wykonujemy po lub przed zajęciami. Zajęcia indywidualne odbywają się na odrębnych zasadach.

 

Semestr

Zajęcia w Szkole trwają cały rok szkolny i dzielą się na dwa semestry. Początkiem pierwszego semestru jest drugi weekend września a końcem ostatni weekend stycznia w ramach roku szkolnego. Początkiem drugiego semestru jest pierwszy weekend lutego a końcem ostatni dzień czerwca w ramach roku szkolnego. W czasie świąt i dni ustawowo wolnych, „długich weekendów” zajęcia nie są organizowane.  Dodatkowe imprezy organizowane przez szkołę nie wchodzą w skład opłat za zajęcia w ramach semestru pływackiego.

 

Grupa

W grupie może uczestniczyć maksymalnie 10 osób (wyjątkiem są zajęcia, w których uczestniczą osoby odrabiające nieobecności w takim przypadku ilość osób w grupie nie może przekroczyć 12 osób). Podział w grupach jest wg klasyfikacji umiejętności osoby biorącej udział w zajęciach. Grupy pozostają w niezmienionym składzie przez cały okres semestru. Istnieje możliwość przemieszania grup
w przypadku dużej różnicy pomiędzy uczestnikami w grupie. Pod warunkiem, iż grupa opuszczana oraz grupa, do której uczestnik się przenosi będzie posiadała 10 osób. Wszelkie zmiany w składzie grup muszą zostać zgłoszone do biura Szkoły oraz Instruktora prowadzącego zajęcia.

 

 

 

Zajęcia

W trakcie trwania zajęć, rodzice są proszeni o niewchodzenie do pomieszczenia basenowego, jeśli zachodzi konieczność przebywania rodziców(opiekunów) na zajęciach-obowiązuje obuwie basenowe (zakaz wchodzenia w ochraniaczach na obuwie do pomieszczenia basenowego). Osoby postronne (nie opiekunowie) są proszeni o nieprzebywania w pomieszczeniu basenu – wyjątek stanowią zawody, pokazy i imprezy okolicznościowe, które są ogłaszane na stronie internetowej szkoły www.rybka.olsztyn.pl

 

Umowa i warunki płatności.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Nauki Pływania „RYBKA” jest podpisanie niniejszej umowy cywilno-prawnej pomiędzy Szkołą Nauki Pływania „RYBKA” a opiekunem dziecka. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Szkoły.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie opłaty za wstęp na basen zgodnym z cennikiem Szkoły w danym semestrze najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w semestrze, obliczając kwotę opłaty wg wzoru ilość wstępów na basen w semestrze razy opłata za wstęp na basen. Uczestnik zajęć lub jego opiekun zobowiązują się do wpłacenia kwoty za wstęp na basen. Płatność musi być dokonana na konto bankowe (dostępne na stronie internetowej Szkoły www.rybka.olsztyn.pl) tytułem "Wstęp na basen imię i nazwisko dziecka oraz godzina i dzień uczęszczania" lub w kasie Szkoły. W wyjątkowych wypadkach uczestnik może ustalić indywidualny harmonogram opłat za zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniem z biurem Szkoły. W wypadku opłaty ratalnej uczestnik zobowiązuje się opłacić wszystkie wejścia na basen wyszczególnione w harmonogramie w ratach, przy czym każda rata będzie wpłacona, przy czym ostatnia rata będzie wpłacona najpóźniej na koniec listopada w semestrze zimowym oraz do końca maja w semestrze letnim.

Ilość wejść w danym semestrze jest przedstawiona przez Szkołę najpóźniej w dniu pierwszych zajęć w danym semestrze i nie może ulec zmianie. Szkoła zapewnia uczestnikowi miejsce w następnym semestrze pod warunkiem zgłoszenia się na 30 dni przed rozpoczęciem następnego semestru. Rezygnacja od niniejszej umowy musi być w formie pisanej i dostarczona do biura Szkoły.

Pierwszy miesiąc w szkole jest okresem próbnym, po którym można zrezygnować uczęszczania do szkoły po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie na 7 dni przed ostatnimi zajęciami.

Kadra Instruktorska:

Szkoła zapewnia, co najmniej jednego uprawnionego Instruktora do prowadzenia zajęć, każdy uczestnik oraz jego opiekun ma prawo do weryfikacji uprawnień Instruktora, w przypadku wątpliwości opiekun jest proszony o kontakt z biurem szkoły. W przypadku, kiedy Instruktor nie może być obecny na zajęciach Szkoła musi zapewnić zastępstwo na zajęciach Instruktora (z odpowiednimi kwalifikacjami).

Zaległości

W każdym semestrze można odrobić dowolną ilość nieobecności biorąc udział z inną grupą o podobnym stopniu zaawansowania. Osoba odrabiająca po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem Szkoły i wolnego miejsca w czasie zajęć (grupa max 12 osób). W przypadku zapisania się na zajęcia w trakcie trwania zajęć do grupy, która rozpoczęła zajęcia wcześniej zaległości należy odrobić w ustaleniu z biurem szkoły.

Szkoła Nauki Pływania „RYBKA” nie zwraca opłaty za zajęcia.

 

Dane osobowe powierzone firmie PW RYBKA Leszek Ołdakowski

Dostarczenie danych uczestnika

  • Jest równoznaczne z wprowadzeniem ich do bazy klientów firmy
  • Ze zgodą na wykorzystanie ich do przesłania korespondencji i przetwarzania wyłącznie dla potrzeb związanych z działalnością firmy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Cennik zajęć pływackich    
45,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 30 minut zajęć
40,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 30 minut zajęć
80,00 zł - jedna osoba z rodziny raz w tygodniu 60 minut zajęć
75,00 zł - jedna osoba z rodziny więcej niż raz w tygodniu lub dwie lub więcej osób z jednej rodziny co najmniej raz w tygodniu 60 minut zajęć